สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075140

    การขอลาออกจากราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถาม ปัจจุบันข้าพเจ้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ทำงาน อบต.) อายุตัว 47 ปี 5 เดือน รับราชการ 15 ปี มีความประสงค์จะลาออกจากราชการตอนอายุครบ 50 ปี โดยข้าพเจ้ามีประสงค์จะขอรับบำนาญปกติรายเดือน และอยากทราบว่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลยังคงได้รับเหมือนเดิมหรือไม่ ขอสอบถามว่ากรณีนี้ ต้องทำเรื่องขอลาออกจากราชการก่อนกี่เดือน/ปี ขอทราบขั้นตอนการลาออก ขอขอบพระคุณมากคะ

ถามโดย : สุชญาวรนันทกิจ ( dee-dee_2009@hotmail.com )  IP 125.27.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 11:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

จากคำถาม กรณีออกจากราชการ (ตอนมีอายุตัว 50 ปีบริบูรณ์) มีสิทธิขอรับบำนาญปกติ ตามมาตรา 12 (3) โดยยื่นแบบหนังสือขอลาออกจากราชการส่วนท้องถิ่นตาม บ.ท. 14 ต่อต้นสังกัด โดยการขอรับบำนาญปกตินั้น สวัสดิการค่ารักษาพยายาลยังคงเดิมครับ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9067-69 ต่อ 301-310 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 13:41 ]