สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075135

    การกันเงินตามระเบียบฯข้อ 57และ59

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2562 เทศบาลได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบฯข้อ59 และได้ก่อหนี้ผูกพันไว้(ทำสัญญาจัดซื้อ)แล้วในปี2563 กำหนดส่งมอบภายในปีงบประมาณ 2564 (ภายในวันที่ 2 ตค 2563)แต่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2563 เทศบาล1.สามารถขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบข้อ 57หรือข้อ59 ได้อีกหรือไม่ 2.ถ้าได้ตามระยะเวลาเท่าใดกล่าวคือไม่เกินหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน (2 ตค 2563)

ถามโดย : นายอะตรักษากุล ( rusakul2009@windowslive.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 09:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เมื่อก่อหนี้ผูกพันให้เบิกจ่ายตามข้อผูกพัน ตามระเบียบ ข้อ59 วรรคสาม ไม่ต้องขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 10:50 ]