สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075132

    การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่ 1 มี.ค.63 และสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ภายในอบต.เดิม และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งวันที่ 2 มี.ค.63 กรณีนี้สามารถเลื่อนค่าตอบแทนได้หรือไม่ และมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (โบนัส) หรือไม่ ขอบคุณครับ

ถามโดย : นายปฐมพงศ์เสียงเฉื่อย ( gun-dash@hotmail.com )  IP 125.27.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 08:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอให้ท่านปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ข้อ 29 หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 09:27 ]