สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075130

    การเบิกค่าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๒) การฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด ให้เบิกจ่าย ค่าลงทะเบียนได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี ถามว่ากรณีที่ รัฐร่วมกันจัดกับเอกชนให้เบิกค่าลงทะเบียบเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินตามบัญชีหมายเลข 4 ใช่หรือไม่

ถามโดย : piyadamusi ( piyada_in@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 08:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-241-9000 ต่อ 1523-4 (สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น)

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1523,1524 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 14:29 ]