สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075128

    การเบิกค่าตอบแทนกรรมการซื้อจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีการเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื์้อจ้าง ทุกคณะ หากเป็นโครงการที่กันเงินไว้จากปีงบประมาณ 2563 เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 การเบิกจ่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะสามารถเบิกจ่ายได้ในปีที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ คือ ในปีงบประมาณ 2564 ได้หรือไม่

ถามโดย : ธนัทภัทรสุทธิสุข ( pat_wan2010@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2563 เวลา 17:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 16:01 ]