สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075123

    การคิดค่าปรับผิดสัญญาระหว่างรอผลทดสอบ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีสัญญาจ้างสิ้นสุดแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้าง ณ วันสุดท้ายของสัญญา ผู้รับจ้างได้นำผลทดสอบไปเทส แต่ยังไม่ได้รับผลเทศ ในส่วนของพัสดุ สามารถลงรับใบส่งงานนั้นได้หรือไม่ (หากผลเทสมาทีหลังและถูกต้อง) เช่น สัญญาสิ้นสุด 31 ก.ค. ส่งมอบงาน 31 ก.ค. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างวันที่ 6 ส.ค. ผลเทสมาวันที่ 26 ส.ค.) ส่วนของพัสดุ หากผลเทสผ่าน ให้คิดค่าปรับอย่างไร

ถามโดย : กุลนิษฐ์ใจยศ ( taely41@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2563 เวลา 15:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน โทร 02-2419000 ต่อ 1522

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 17:03 ]