สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075122

    กรณีจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานและมีค่าครุภัณฑ์รวมอยู่ด้วย จะลงทะเบียนคุมเลขครุภัณฑ์อย่างไร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน มีค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รวมอยู่ด้วย ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40000 บีทียู 1 เครื่อง ขนาด 18000 บีทียู 1 เครื่อง และพัดลมติดเพดาน 2 เครื่อง -จะลงทะเบียนคุมเลขครุภัณฑ์หรือไม่ -ถ้าลงทะเบียนคุมเลขครุภัณฑ์ จะใช้ราคาไหนในการลงคุมทะเบียนครุภัณฑ์

ถามโดย : แพรวพรรณมณีจันทร์ ( poo.2519@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2563 เวลา 14:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1522

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 14:09 ]