สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075120

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เบิกเฉพาะค่าลงทะเบียน ต้องเขียนรายงานเดินทางไปราชการไหมคะ

ถามโดย : ลักษณาบานรุ่ง ( laksana27071975@gmail.com )  IP 119.42.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2563 เวลา 14:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ต้อง

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1523,1524 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 14:29 ]