สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075119

    การโอนเงินงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีเทศบาลได้อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ธันวาคม 2561) ในกรณีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่(ธันวาคม 2562) เปลี่ยนแปลงเฉพาะราคา หากจะดำเนินการโอนงบประมาณตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่(ธันวาคม 2562) เพื่อดำเนินการจัดซื้อ จะต้องใช้ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หมวด 4 ข้อ 26 ใช่หรือไม่คะ

ถามโดย : สายกมลคุ้มภัย ( tuck__13@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2563 เวลา 14:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 11:02 ]