สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075118

    รายการปรับปรุง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อปท จะต้องดำเนินการสำหรับรา่ยการดังต่อไปนี้หรือไม่ค่ะ 1. ดอกเบี้ยค้างรับ ( เงินฝากธนาคาร) 2. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ( ดอกเบี้ยจ่าย ค่านำ้ ค้าไฟฟ้า ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ สำหรับเดือนกันยายน แต่ใบแจ้งหนี้มาเดือนตุลาคม)

ถามโดย : วิไลวรรณเสวะนา ( vilaiwan_jean@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2563 เวลา 13:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ อปท. ดำเนินการบันทึกบัญชีประจำปี 2563 ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4 /ว 1575 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1611 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 15:16 ]