สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075117

    อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมท้องถิ่นสำหรับประชาชนในพื้นที่ ต่อมาสหกรณ์จะมาขอเช่าพื้นที่อาคารบางส่วน เพื่อใช้เก็บเอกสารของสหกรณ์ ดังนั้น อบต. สามารถนำพื้นที่ดังกล่าวให้สหกรณ์เช่าเพื่อใช้ประโยชน์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ได้หรือไม่ ขอให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 022410755 ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ

ถามโดย : สุกัญญาแก้วทัด ( ple07032527@gmail.com )  IP 122.155.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2563 เวลา 13:27 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากอาคารดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของ อบต. อบต. ก็สามารถดำเนินการตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2419000 ต่อ 1429-1430

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 17:13 ]