สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075116

    การเรียกชื่อ พนักงานจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ด้วยเมื่อปี 2555 อบต.ได้ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (รัฐอุดหนุน) โดยใช้ชื่อตำแหน่งว่า ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย โดย ต้องมีคุณสมบัติ ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ครู แต่ให้ได้รับเงินเดือน แค่ 9,400 บาท ปัจจุบัน ตำแหน่งพนักงาานจ้างตามภารกิจ ที่อยู่ศูนย์พัฒนาเด็กประเภท คุณวุฒิ ต้องใช้ชื่อว่า ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เงินเดือน 15,000 บาท อยากเรียนสอบถามว่า 1. ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.สามารถเปลี่ยนชื่อเป็น ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ได้เลยหรือไม่ 2. ถ้าสามารถเปลี่ยนชื่อเป็น ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กได้ แต่ยังให้ใช้อัตราเงินเดือน ปัจจุบัน ตามที่ประกาศรับสมัครสอบ ใช่หรือไม่ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ถามโดย : องศาน้อยวีระพันธ์ ( maneewansomya@hotmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2563 เวลา 11:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามมาตรฐานของพนักงาานจ้าง การำกำหนดตำแหน่งการจ้าง มมีการจำแนกงานตามลักษณะงาน ดังต่อไปนี้ 1 ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ถ้าเป็นพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ได้รับค่าตอแทน 15,000 บาท 2.ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ถ้าเป็นพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในตำแหน่งเดิม ไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้รับค่าตอบแทน 9,400 บาท 3.ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สำหรับในแผนอัตรากำลัง 3ปี สามรถกำหนดตำแหน่งตามตำแหน่งข้างตันได้ ตามความต้อง และตามภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 4226 ) [ วันที่ 15/09/2563 เวลา 14:41 ]