สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075115

    จ้างเหมาบริการหากข้อบัญญัติประกาศใช้ 1 ตค ของปีถัดไปทำอย่างไร

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ตามหนังสือ มท ว 4044 -การจ้างเหมาเมื่อครบสิ้นเดือนกันยายน จะจ้างต่อเดือนตุลาคม สามารถทำบันทึกจ้างตั้งแต่เดือน กันยายน แล้วออกไปสั่งจ้าง 1 ตุลาคม ได้ไหม หรือ -ทำบันทึกจ้าง 1 ตุลาคม แล้วใบสั่งจ้างถัดไปอีก1-2 วัน

ถามโดย : จุฑามาศกุลวรวานิชพงษ์ ( Jutha.aui@gmail.com )  IP 2403:6200:8820:6f87:3063:ce0f:896:e954.  [ วันที่ 14/09/2563 เวลา 11:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1504

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 14/09/2563 เวลา 14:53 ]