สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075114

    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 การเบิกค่าใช้จ่ายตามตาราง 1 ซึ่งกำหนดวงเงินเบิกครั้งหนึ่งไม่้เกิน 1 หมื่นบาท กรณีหน่วยงานจัดโครงการ อยากทราบว่า คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อรายการ หรือรวมทุกรายการแล้วไม่เกิน 1 หมื่นบาทค่ะ

ถามโดย : siriwas ( na.peem@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2563 เวลา 10:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้าตาราง1 ข้อ3 เป็นค่าใช้จ่ายต่อรายการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/09/2563 เวลา 14:30 ]