สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074565

    สอบถาม หนังสือกรมบัญชีกลาง ว119

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

แนวทางการปฏืบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ มีตาราง 1 และตาราง 2 สอบถามกรณีตาราง 2 เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ฯ มีข้อจำกัดไม่เกิน 10,000บาท หรือไม่ หรือไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างเลยตามตาราง 2

ถามโดย : โสมสุดาศรีวะรมย์ ( somda2009@hotmail.com )  IP 2001:fb1:14c:203d:7157:d7c1:77e6:9612.  [ วันที่ 01/08/2563 เวลา 07:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 03/08/2563 เวลา 15:55 ]