สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074561

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรองโรคบริเวณสวนสาธารณะ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วันจันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เดือน มิ.ย - ก.ค 63 อยากทราบว่าสามารถเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 7 (3) ได้หรือไม่ หรือต้องเบิกจ่ายจากค่าเดินทางไปราชการ ตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555

ถามโดย : piyadamusi ( piyada_in@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 16:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เบิกเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 03/08/2563 เวลา 16:29 ]