สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074560

    ค่าผาติกรรม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

จากคำถาม CC074552 ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประชาชนร้องขอให้อปท. ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ประชาชนใช้สัญจรไปมาร่วมกันมานาม หาก อปท.เข้าไปทำการซ่อมแซมหรือปรับปรุง ต้องเสียค่าผาติกรรมให้กับทางวัด ขอสอบถามว่า ค่าผาติกรรมนี้ ต้องตั้งงบประมาณในหมวดทีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน ด้วยใช่ไหมคะ ขอบคุณคะ

ถามโดย : นันท์ชญาณ์วารุกา ( chaya_mam@hotmail.co.th )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 14:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องตั้งงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 15:02 ]