สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074559

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เป็นครุภัณฑ์อะไร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แรงดันไม่น้อยกว่า 130 บาร์ เป็นครุภัณฑ์อะไร

ถามโดย : ปริยากรยิ่งมหาศาล ( addtrue.huawei@gmail.com )  IP 2403:6200:8890:ca39:9545:b2e:508:f60.  [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 13:54 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 15:06 ]