สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074558

    เงินอุดหนุน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ข้อ ๕ (๑) โครงการทีจะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อปท.ผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย ห้ามมิให้อุดหนุนโครงการที่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียนและโครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดเลี้ยงอาหาร หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการ ขออนุญาตสอบถาม เทศบาลฯ อุดหนุน "โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แต่ละหมู่บ้าน" และมีการจัดเลี้ยงอาหาร จะอุดหนุนโครงการดังกล่าว ได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : thitipornphromsuer ( golf_762510@hotmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 13:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงตามระเบียบดังกล่าว ขอสอบถามรายละเอียดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แต่ละหมู่บ้านเพิ่มเติม รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 15:03 ]