สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074557

    การโอน(ย้าย) สายบริหาร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

นาง ก ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งสายบริหาร ที่เทศบาล A เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 วันที่ 1 ส.ค.63 นาง ก. โอน/ย้าย ไปดำรงตำแหน่งที่เทศบาล B เทศบาล A ยังไม่รายงานตำแหน่งว่างไปยัง กรมฯ คำถามคือ ตำแหน่งสายบริหารที่เทศบาล A ที่ว่าง จะโดนล็อกหรือไม่ นาง ข จาก อบต. ค สามารถขอโอน/ย้าย ไปดำรงตำแหน่งที่เทศบาล A ภายในวันที่ 31 ส.ค.63 ได้หรือไม่

ถามโดย : สุนิตาธาราทิพย์ ( sunitajifun@hotmail.com )  IP 171.100.xxx.xxx  [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 11:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เทศบาลAโดนล็อกแทน/อบตมาเทศบาลไม่ได้กรณีปลดล็อกต้องเป็นประเภท ตำแหน่ง ระดับเดียวกัน

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 03/08/2563 เวลา 15:41 ]