สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074553

    ระเบียบการจัดฝึกอบรม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 4 วรรค 4 การฝึกอบรม หมายความว่า ...อยากทราบว่่า การฝึกศึกษา ตามระเบียบนี้ หมายความรวมถึงการสอนของครูในสังกัดท้องถิ่น ที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียนด้วยหรือไม่ ตัวอย่าง ครูจัดการสอนให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในการปลูกต้นไม้ ถือเป็นการฝึกอบรมตามระเบียบนี้หรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : สุกัญญาแก้วทัด ( ple07032527@gmail.com )  IP 122.155.xxx.xxx  [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 10:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-241-9000 ต่อ 1523-4 (สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น)

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1523,1524 ) [ วันที่ 03/08/2563 เวลา 16:46 ]