สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074552

    การตั้งงบประมาณค่าผาติกรรม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถามค่าผาติกรรมตั้งงบประมาณในหมวดใดคะ

ถามโดย : นันท์ชญาณ์วารุกา ( chaya_mam@hotmail.co.th )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 10:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตั้งงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 11:33 ]