สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074551

    การคืนสิทธิข้าราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอเรียน สอบถามกรณีข้าราชการ นาย ก. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เกิดวันที่ 26/6/2502 จะเกษียณอายุราชการ วันที่ 1/10/2562 ปรากฎว่ามีคำสั่งปลดออกจากราชการและขอรับบำนาญไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2560 เรียนถาม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 1. กรณีที่ได้รับคืนสิทธิเนื่องจากไม่ได้รับคำสั่งปลดออกจากราชการ ณ วันที่ 10 ก.พ.2560 นาย ก. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จะมีสิทธิได้รับเงนเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2560 ถึง วันที่ 30 ก.ย.2562 หรือไม่และจะต้องปฏิบัติตามหนังสือสั่งการและระเบียบอย่างไร 2. กรณีได้เงินดังกล่าวตามข้อ 1. ต้องเบิกจ่ายจากเงินประเภทใด ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : วิไลวรรณเสวะนา ( vilaiwan_jean@hotmail.com )  IP 1.2.xxx.xxx  [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 09:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ข้อเท็จจริงไม่่ชัดเจนให้หารือเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านอำเภอ จังหวัดแล้วแต่กรณี

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 03/08/2563 เวลา 15:45 ]