สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074546

    งบประมาณโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

สอบถามเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี่ 1. ถ้างบประมาณโครงการในร่างเทศบัญญัติงบ ปี 64 เกินกว่างบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่นโครงการในแผนตั้งงบไว้ 600,000 บาท แต่ในร่างเทศบัญญัติตั้งงบ 800,000 บาท วัตถุประสงค์ของโครงการไม่เปลี่ยนปลงเหมือนเดิม จะต้องดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาฯหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯตามระเบียบแผนฯค่ะ 2. โครงการถนนในร่างเทศฯปี64 มีความยาวและงบประมาณของถนนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแผนฯจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาหรือแก้ไขแผนพัฒนาค่ะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ประทัยรัตน์รักธรรม ( anan_140820@hotmail.com )  IP 2403:6200:8810:cbe:4448:640:9dfa:443c.  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 19:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กองแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 หรือ 083-304-1907(ต๊อบ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 11:29 ]