สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074544

    การโอนงบประมาณ 2563

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามกรณีจะ ขอโอนลด จากงบประมาณเหลือจ่ายจากหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเงินเหลือจ่าย จะโอนเพิ่ม ไปเป็นงบประมาณ หมวดค่าใช้สอย ขอเรียนสอบถามว่าเป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบวิธีงบประมาณ 2541 ข้อ 26 (กรณีไม่ทำให้คุณภาพ ปริมาณเปลี่ยน ) หรือเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 27 รบกวนสอบถามเพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติต่อไป ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : บริบูรณ์สิงห์นาค ( koi-8@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 16:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ฯ ข้อ 26 กำหนดว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆ เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น (สรุปได้ว่า หากโอนงบประมาณไม่ทำให้ลักษณะ ประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือไม่ใช่การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น)

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 17:57 ]