สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074543

    พระราชฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

การลดภาษี 90 % หมายรวมถึง ธนาคาร ,โรงแรม,เทศพาณิชย์อื่น เมื่อคำนาณตามอัตราแล้วต้องได้รับการลดภาษี 90 % หรือไม่คะ ถ้าตามมาตรา 3 (3) จะได้รับการลดภาษี 90 % ใช่หรือไม่

ถามโดย : บุญยงจ้ำแพงจันทร์ ( boonyong555@hotmail.co.th )  IP 2403:6200:8837:ff85:e1fa:acfa:ca60:2b30.  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 16:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถาม สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 , 02-2419049 ต่อ 1503-4 ,1522

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 03/08/2563 เวลา 09:24 ]