สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074542

    การใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา(ศพด.)

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

การใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา(ศพด.) สามารถใช้ในโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และต่อเติม ได้หรือไม่คะ เช่น ๑.โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงหรือซ่อมแซม หรือต่อเติม ห้องน้ำ ศพด. ๒.โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงหรือซ่อมแซม หรือต่อเติม อาคารหรือห้องเรียน ศพด. ๓.โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงหรือซ่อมแซม หรือต่อเติม รั้วหรือกำแพง ศพด. มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่คะ ขอบคุณคะ

ถามโดย : วราลีย์ จินารัตน์ ( Waralee2521@outlook.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 15:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-241-9000 ต่อ 5326

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 10:58 ]