สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074541

    การโอนงบประมาณจากงบลงทุน มางบเงินอุดหนุน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถามว่าในปีงบระมาณ 2563 ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบลงทุน ก่อสร้างถนนคอนกรีตไว้ แต่ในระหว่างปีประชาคมต้องการขยายเขตไฟฟ้า อบต.จึงต้องโอนงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีต มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบเงินอุดหนุน การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ อยากถามว่าอำนาจอนุมัติการโอนงบประมาณตามระบียบ เป็นอำนาจใคร ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น หรือสภาท้องถิ่น

ถามโดย : nuttunradaklongdee ( nutrada_khaek@hotmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 15:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้คำตอบที่ถูกต้อง รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 18:06 ]