สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074540

    อำนาจการ"โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่"

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ขออนุญาตสอบถามดังนี้ครับ..ตามระเบียบ วิธีงบประมาณ พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 การโอนฯ ตามข้อ 27 การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่..อำนาจอนุมัติเป็นของสภาท้องถิ่น นั้น ตามตัวบทหรือข้อความดังกล่าวจำกัดแค่ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น หรือ การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท ค่าวัสดุ ค่าใช้สอยณ..ก็ถือเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ด้วยเช่นกัน ครับ...ขอบคุณครับ

ถามโดย : นายมนัสชัยขอสันติกุล ( daris2551@gmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 15:19 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถาม สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 , 02-2419049 ต่อ 1503-4 ,1522

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 03/08/2563 เวลา 09:23 ]