สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074537

    อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเป็นตึกแถวติดถนนซอย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีมีบ้านหลังรองเป็นตึกแถวติดถนนซอย อยู่ 3 คูหา ปิดไว้ไม่ได้ปล่อยเช่า จะรอขายเมื่อขายได้ มีเข้าไปทำความสะอาดบ้างเป็นครั้งคราว จะต้องถูกคิดภาษีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราเท่าใด เนื่องจากทางเทศบาลจะขอคิดชั้น 1 เป็นอัตราพาณิชฯ และชั้นอี่นจะคิดเป็นอัตราที่พักอาศัย ส่วนตัวเจ้าของตึกแถวเองมองว่าเป็นบ้านหลังรองควรคิดอัตราภาษีเป็นแบบที่พักอาศัย จึงรบกวนขอคำวินิจฉัยค่ะ

ถามโดย : อภิญญาวิบูลย์วิทยานันท์ ( apinya_wiboon@hotmail.com )  IP 180.183.xxx.xxx  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 10:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ประกาศ กค. และ มท. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่่อาศัย ข้อ 3 กำหนดว่า การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้หมายถึง การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัย ขณะที่กฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ พ.ศ. 2562 ข้อ 1 และข้อ 2 กำหนดหลักเกณฑ์ว่าการจพิจารณาสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้อยู่อาศัยว่าจะเป็น "ว่างเปล่า" หรือ "ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ" หรือไม่ต้องเข้าองค์ประกอบสำคัญเรื่อง ถูกทิ้งร้างและไม่มีการทำประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างนั้นตลอดปีที่ผ่าน หรือ สามารถใช้ประโยชน์แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ตลอดปีที่ผ่านมา กรณีข้อเท็จจริงบ้านปิดไว้ไม่ได้ปล่อยเช่า เจ้าของเข้าไปทำความสะอาดเป็นครั้งคราว ใชคำว่า "จะขายเมื่อขายได้" แสดงว่ายังไม่ได้ขาย จึงเป็นการใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัย ไม่สามารถคิดชั้น 1 เป็นอัตราอื่นๆ และชั้นอื่นเป็นอัตราอยู่อาศัยได้ เนื่องจากไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะอ้างอิงเป็นข้อโต้แย้งผู้เสียภาษีได้ว่ามีการใช้พ้นที่ชั้น 1 เป็นกรณีอื่นนอกจากอยู่อาศัยหรือเกษตร

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 10:16 ]