สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074536

    อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเป็นตึกแถวติดถนนซอย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีมีบ้านหลังรองเป็นตึกแถวติดถนนซอย อยู่ 3 คูหา ปิดไว้ไม่ได้ปล่อยเช่า จะรอขายเมื่อขายได้ มีเข้าไปทำความสะอาดบ้างเป็นครั้งคราว จะต้องถูกคิดภาษีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราเท่าใด เนื่องจากทางเทศบาลจะขอคิดชั้น 1 เป็นอัตราพาณิชฯ และชั้นอี่นจะคิดเป็นอัตราที่พักอาศัย ส่วนตัวเจ้าของตึกแถวเองมองว่าเป็นบ้านหลังรองควรคิดอัตราภาษีเป็นแบบที่พักอาศัย จึงรบกวนขอคำวินิจฉัยค่ะ

ถามโดย : อภิญญาวิบูลย์วิทยานันท์ ( apinya_wiboon@hotmail.com )  IP 180.183.xxx.xxx  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 10:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้าเจ้าของยืนยันว่าเป็นที่อยู่อาศัยรอการขาย ก็อาจพิจารณาเป็นประเภทอยู่อาศัยได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 10:11 ]