สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074535

    การจำแนกงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลจำทำการรื้อรางน้ำบนหลังคา (สิ่งก่อสร้าง) เนื่องจากมีการรั่วและจะเปลี่ยนใหม่ ถือว่าเป็นการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างหรือไม่ หรือสามารถจ้างเหมาบริการได้เลย/ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ศรีอุบลเทพนวน ( sriubon_tep@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 10:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือเป็นการซ่อมแซม ตั้งงบประมาณในหมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 17:33 ]