สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074534

    เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพฐ.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

1.องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ. ไดรมาส ที่ 3 ครบจำนวน แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด 19 ทำให้มีเงินเหลือจ่ายในไตรมาส ที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ต้องคืนเงินเหลือจ่าย ในไตรมาส ที่ 3 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่/ อย่างไร 2.กรณ๊โรงเรียน สังกัด สพฐ.ขอนำเงินอุดหนุนในไตรมาส 3 ไปเป็นค่าใช้จ่ายใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันในช่วงเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ได้หรือไม่ / อย่างไร

ถามโดย : ธัญญาลักษณ์ปัญญา ( mo.ko.20@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 10:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ข้อ 2.7 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินและหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือให้ส่งคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 10:41 ]