สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074533

    การเบิกค่าการศึกษาบุตรของพนักงานครูส่วนตำบล

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เงินอุดหนุนค่าการศึกษาบุตรของพนักงานครูส่วนตำบล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล มีพนักงานครูส่วนตำบลได้ขอเบิกค่าการศึกษาบุตรตามสิทธิ แต่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มิได้โอนงบประมาณเงินอุดหนุนดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตำบลเลย และทางหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินให้ตามสิทธิของพนักงานครูส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล

ถามโดย : ธัญญาลักษณ์ปัญญา ( mo.ko.20@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 10:19 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เบอร์โทร 02-241-9000 ต่อ 4202-4

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 11:00 ]