สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074532

    เลขานายก มาจากการแต่งตั้งร่วมเป็นคกก.ตรวจรับได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วย อบต.จัดซื้อครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ งปม.200,000 บาท (วิธีเฉพาะเจาะจง) ได้แต่งตั้ง คกก.ตรวจรับพัสดุ 4 คนข้าราชการ 3 คน และ เลขานายก อบต. 1 คน **ขอสอบถามว่า ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 25 และข้อ 26 เลขานายก อบต.ที่มาจากการแต่งตั้ง เป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเมือง สามารถร่วมเป็น คกก.ตรวจรับ ในครั้งนี้ได้ด้วยหรือไม่

ถามโดย : ณาตยาจันทร์เทพ ( myknataya@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 09:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 26 วรรคสอง ในกรณีจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ จะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 10:43 ]