สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074530

    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเป็นตึกแถวติดถนนซอย

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ขอสอบถาม กรณีมีบ้านหลังรองเป็นตึกแถวติดถนนซอย อยู่ 3 คูหา ปิดไว้ไม่ได้ปล่อยเช่า จะรอขายเมื่อขายได้ มีเข้าไปทำความสะอาดบ้างเป็นครั้งคราว จะต้องถูกคิดภาษีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราเท่าใด เนื่องจากทางเทศบาลจะขอคิดชั้น 1 เป็นอัตราพาณิชฯ และชั้นอี่นจะคิดเป็นอัตราที่พักอาศัย ส่วนตัวเจ้าของตึกแถวเองมองว่าเป็นบ้านหลังรองควรคิดอัตราภาษีเป็นแบบที่พักอาศัย รบกวนขอคำวินิจฉัยค่ะ

ถามโดย : อภิญญาวิบูลย์วิทยานันท์ ( apinya_wiboon@hotmail.com )  IP 180.183.xxx.xxx  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 09:36 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถาม สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 , 02-2419049 ต่อ 1503-4 ,1522

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 10:18 ]