สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074528

    การใช้จ่ายเงินอุดหนุน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รบกวนสอบถามค่ะ อบต.จ่ายเงินอุดหนุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านนำไปเป็นค่าใช้จ่าย (ค่าอาหารนักกีฬา ค่าเครื่องดื่มนักกีฬา ค่าน้ำดื่ม วันฝึกซ้อมและวันแข่งขัน)ในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือพาย ในงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทงประจำปีซึ่งจัดขึ้นทุกๆปี โดยมีเทศบาลเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ 5 (1) ห้ามมิให้อุดหนุนกิจกรรมนันทนาการ/ สอบถามว่าการแข่งขันเรือพายของแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ถือเป็นกิจกรรมนันทนาการใช่หรือไม่ อบต.สามารถจ่ายอุดหนุนได้หรือไม่คะ

ถามโดย : ภูวราอินปัญญา ( naikoon24@gmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 09:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พิจารณาคำถาม เพื่อให้ได้คำถามแล้ว ขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 17:28 ]