สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074526

    พรบ.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.จะเบิก พรบ.รถ อบต.เบิกในหมวดใดคะ

ถามโดย : mattanatata ( tata@hotmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 09:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 18:12 ]