สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074525

    ภาษี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ประชาชนปลูกป่าธรรมชาติ เพื่อขายไม้ อยากทราบว่าต้องเก็บภาษีอัตราเท่าไหร่ค่ะ(ถือว่าเป็นเกษตรกรรมหรือเปล่าค่ะ)

ถามโดย : สุกัญญาพรมประสิทะิ์ ( mikel57332518@gmail.com )  IP 2403:6200:8814:cb33:7cfd:b5d0:eb99:931a.  [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 08:27 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. ม.37 วรรคสอง กำหนดว่า การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมต้องเป็นการทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจการอื่นตามหลักณฑ์ที่ กค. และ มท. ประกาศกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริโภค จำหน่าย หรือใช้งานในฟาร์ม 2. บัญชีแนบท้าย ก. ตามประกาศ กค. และ มท. เรื่องหลักเกณฑ์ประกอบเกษตรกรรม กำหนดให้การทำไร่ ปลูกผัก ไม้ยืนต้น สวนป่า ป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะ ไม้ผลหรือไม่ยืนต้นแบบสวนผสมที่มีชนิดพืชตามกำหนด 3. การปลูกป่าเพื่อจำหน่ายไม้ที่ปลูกได้จึงเป็นการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 31/07/2563 เวลา 10:39 ]