สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074523

    การจัดชื้อเครื่องพ่นยุงลาย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถาม อปท.จะตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องพ่นยุงลาย ควรตั้งไว้ในหมวด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือครุภัณฑ์เกษตร เนื่องจากดูมาตรฐานครุภัณฑ์แล้วเห็นมีอยู่ในครุภัณฑ์การเกษตร แต่ไม่ปรากฎในครุภัณฑ์วิทยาศาตรหรือการแพทย์

ถามโดย : อิทธิพลจีหุมา ( bu_preaw_23@hotmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 29/07/2563 เวลา 14:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 29/07/2563 เวลา 16:31 ]