สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074522

    กรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้อง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีที่การไฟฟ้าได้แจ้งใบแจ้งหนี้ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าขัดข้องเราสามารถเบิกจ่ายเงินได้ในหมวดรายการใด

ถามโดย : กฤษดาเทียงพาน ( armyvas@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 29/07/2563 เวลา 14:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ รายละเอียดเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 29/07/2563 เวลา 16:31 ]