สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074519

    การโอนย้าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อยากสอบถามว่า ๑. กรณีเทศบาล ๑ จะมีการโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดไป เทศบาล ๒ ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวเทศบาล ๒ ได้ขอกรมฯ ไว้ อยากทราบว่าทางเทศบาล ๑ ต้องล็อคตำแหน่งทันทีโดยไม่สามารถสรรหาหรือโอนย้ายได้ใช่หรือไม่ ๒. กรณีที่เทศบาลสามารถรับโอนได้ เทศบาลสามารถรับโอนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดที่เป็นการถ่ายโอนมาจากกรมทางหลวงชลบทได้หรือไม่

ถามโดย : กฤษณาหรี่ิจินดา ( kr_2523@hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 29/07/2563 เวลา 12:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. กงท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 77 ลว. 30 มิ.ย. 63

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 30/07/2563 เวลา 08:53 ]