สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074518

    การตั้งงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เทศบาลได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามระเบียบวิธีงบประมาณกำหนดให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ปรากฎว่างบประมาณด้านบุคลากรเกินร้อยละ 40 เรียนสอบถามว่าจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไร ซึ่งการจัดทำแผนอัตรากำลังฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิ.ย.2563 มีหลักเกณฑ์ในการคำนวณที่ต่างกับระเบียบวิธีงบประมาณ

ถามโดย : รุ่งสุรีย์พลฤทธิ์ ( Rungsuree_26@hotmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 29/07/2563 เวลา 11:27 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถาม สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 , 02-2419049 ต่อ 1503-4 ,1522

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 29/07/2563 เวลา 14:54 ]