สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074206

    โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กองการศึกษาเสนอให้เพิ่มเติมแผนโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องใส่ไว้ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หรือแผนงานการศึกษา และกองช่างหรือกองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ

ถามโดย : จิรัชยานามลาพุทธา ( Ve_evy@hotmail.com )  IP 2403:6200:8831:cbb1:5cf8:8449:4383:26ae.  [ วันที่ 30/06/2563 เวลา 22:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กองแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2122

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 03/07/2563 เวลา 10:22 ]