สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074205

    ระเบียบเกี่ยวกับเครื่องแบบตำแหน่งเทศกิจ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ิการแต่งกายของตำแหน่งเทศกิจที่เป็นตำแหน่งที่มีเครื่องแบบเฉพาะ อยากทราบว่าต้องปฏิบัิตตามระเบียบหรือประกาศใด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดระเบียบการแต่้งกายที่ถูกต้องของพนักงานเทศกิจทุกคน

ถามโดย : สุกัญญาแก้วทัด ( ple07032527@gmail.com )  IP 122.155.xxx.xxx  [ วันที่ 30/06/2563 เวลา 17:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถาม สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3123 ,3231

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 01/07/2563 เวลา 10:45 ]