สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074203

    อำนาจหน้าที่ของผู้ควบคุมงานในการสั่งให้หยุดงานหรือสั่งพักงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.ได้รับจัดสรรงบประมาณงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.และได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างดำเนินการปรากฎว่าพื้นที่ก่อสร้างไม่เพียงพอในการดำเนินการ (ขาดไป 7 เมตร) เนื่องจาก อบต.ได้ดำเนินการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณของ อบต.เองไปแล้วบางส่วน ในระหว่างขออนุมัติจาก ผวจ. อบต.จะต้องสั่งหยุดพักงานหรือสั่งหยุดงาน (ในฐานะผู้ควบคุมงาน) เพราะตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 178 (1) กล่าวถึงการสั้่งหยุดงานได้ในกรณีผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน และ (2) การสั่งพักงานได้ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าเมื่องานแล้วเสร็จอาจจะไม่มั่นคงแข็งแร็งหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน ในเมื่อตามระเบียบฯ ได้เขียนถึงการสั่งหยุดงานและสั่งพักงานไว้เฉพาะกรณีที่กล่าวถึงไว้เท่านั้น ขอหารือว่ากรณีที่ทาง อบต.รอหนังสือขออนุมัติจาก ผวจ.เพื่อปรับลดเนื้องานและจำนวนเงิน เป็นการสั่งหยุดงานตาม (1) หรือสั่งพักงานตาม (2) หรือไม่ใช่ทั้ง 2 กรณี

ถามโดย : มนัสเจียมแดง ( mrab_1234@hotmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 30/06/2563 เวลา 14:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1522

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 02/07/2563 เวลา 09:38 ]