สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074202

    การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุกรณีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000บาท

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้ง บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ อบต.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 9,000.-บาท ในระบบ e-GP ไม่ได้แต่งตั้งเป็นคำสั่ง โดยแต่ตั้งในรูปแบบ บันทึกข้อความ ขัดกับกฎกระทรวงข้อ5 หรือไม่ (หน่วยตรวจสอบ ท้วงติงให้ดำเนินการแต่งตั้งเป็นคำสั่ง

ถามโดย : เนติพงษ์ภิรมย์สิงขร ( ืnaetipong_pooh@hotmail.com )  IP 223.205.xxx.xxx  [ วันที่ 30/06/2563 เวลา 14:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถจัดทำเป็นบันทึกและขอใช้บันทึกแทนคำสั่งได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 01/07/2563 เวลา 16:34 ]