สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074200

    เรียนถามครับ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีพนักงานส่วนตำบล ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน จาก อบต. ก ต่อมาพนักงานส่วนตำบลรายดังกล่าวย้ายมาอยุ่ที่ อบต.ข ต่อมา อบต.ก เเจ้งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลรายดังกล่าวให้มีผลย้อนหลัง สอบถามว่า อบต.ข ต้องดำเนินการอย่างไรครับ

ถามโดย : SUphAPSAMORN ( suphapsamorn@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 30/06/2563 เวลา 13:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. ให้ อบต. ข. บันทึกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของ อบต. ก. ที่ส่งมาลง ก.พ.7 2. อบต. ข. ต้องยกเลิกคำสั่งรับโอน และแก้ไขอัตราเงินเดือนให้ตรง ตามคำสั่ง อบต. ก. 3. เมื่อออกคำสั่งตามข้อ 2 แล้ว ก็ให้บันทึกใน ก.พ.7 ต่อไป

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 01/07/2563 เวลา 10:22 ]