สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074199

    (ด่วนที่สุด) การจัดสรรปลัดให้กับ อปท.ที่มีตำแหน่งว่าง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เรียนสอบถามดังนี้ 1. ปลัดอบต.เกษียณอายุราชการ มีผล 1 ตุลาคม 2562 2. รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน (ย้ายมาใหม่ไม่ถึัง 1 ปี) 3. กรมจะเป็นผู้จัดสรรให้ อปท.หรือไม่อย่างไร 4. หรือต้องรอระยะเวลากี่ปี ถึงจะมีปลัดย้ายมาประจำครบทุกแห่ง 5. ทุกวันนี้การทำงาน ข้าราชการผู่้น้อยและพนักงานจ้างทุกประเภททำงานอย่างระแวงและไม่มีความสุข เนื่องจากถุกจับผิดตลอดเวลา ซึ่งหลายท่านได้ทำเรื่องขอย้ายและขอลาออกไปหลายท่านแล้ว *** เรื่องนี้ขอคำตอบด่วนหน่อยนะครับ จะได้บอกเพื่อนร่วมงานได้ว่า ปลัดจะมาเมื่อไหร่ จะได้ทำงานอย่างสบายใจและเกิดสภาพคล่องในการทำงาน (รองปลัดอบต.บ้าอำนาจทุกวันนี้)

ถามโดย : สุรศิษฏ์เรืองธนวัฒน์สกุล ( smartcap4x4@gmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 30/06/2563 เวลา 11:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถาม สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3123 ,3231

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 30/06/2563 เวลา 13:31 ]