สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074198

    สอบถามเรื่องเงินประจำตำแหน่งพยาบาลค่ะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ทำงานเดิมอยู่ที่ สาธารณสุข ย้าย มาทำงานที่ ทต. ตุลานี้ ครบ 1ปีเต็มค่ะ แต่ถ้านับการครองชำนาญการ กค.63 ครบ 2ปี อยากทราบว่า ถ้าจะทำเรื่องเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท ตค.นี้สามารถทำได้เลยรึไม่ แล้วสามารถหาตัวอย่าง รึ เอกสารแบบฟอร์ม ให้การทำเรื่องเงินประจำตำแหน่ง และขั้นตอนการยื่นเรื่อง ได้ที่ไหนบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : บุษยาสงวนดี ( 107violetprincess@gmail.com )  IP 2001:44c8:4558:cc9a:a085:27af:9aa4:cb9d.  [ วันที่ 30/06/2563 เวลา 10:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตาม นส. สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 67 ลว. 12 มิ.ย. 62

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 01/07/2563 เวลา 09:14 ]